You are hereการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาคุณภาพชีวิต


"ผู้นำแห่งการเรียนรู้" sticky icon


"ประดุจหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือจุดประทีปในความมืดเพื่อให้คนมองเห็น "หากเรารู้ว่า "ชีวิตคืออะไร?" และ "คุณภาพ หมายความว่าอย่างไร?" การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราก็จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ในทางตรงกันข้าม หากเราไม่รู้ว่า "ชีวิตคืออะไร?" และไม่สามารถให้นิยามศัพท์ของคำว่า "คุณภาพ" ได้อย่างถูกต้อง เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไร?

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

หลักการและเหตุผล

ถ้าเราไม่รู้ว่า "ชีวิตคืออะไร?" และไม่สามารถให้คำนิยามศัพท์ของคำว่า "คุณภาพ" ได้อย่างถูกต้องแล้วเราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไร?
*** ในทางตรงกันข้าม ถ้าเรารู้ว่า "ชีวิตคืออะไร?" และ "คุณภาพ หมายความว่าอย่างไร?" การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราก็จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของเรา