You are hereการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาคุณภาพชีวิต


By arjarnjiab - Posted on 29 May 2012

หลักการและเหตุผล

ถ้าเราไม่รู้ว่า "ชีวิตคืออะไร?" และไม่สามารถให้คำนิยามศัพท์ของคำว่า คุณภาพ ได้อย่างถูกต้องแล้วเราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไร?
*** ในทางตรงกันข้าม ถ้าเรารู้ว่า "ชีวิตคืออะไร?" และ คุณภาพ หมายความว่าอย่างไร?" การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราก็จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของเราทุกประการ

ชีวิตคืออะไร?

ชีวิต ประกอบด้วย "กาย" กับ "จิต"

การดำรงอยู่ของกาย

1.อากาศ : ร่างกายที่ขาด "อากาศ" 3-5 นาที ==> ถ้าไม่ตายก็เจ็บป่วย/พิการ
2.น้ำ : ร่างกายที่ขาด "น้ำ" 3-5 วัน ==> ถ้าไม่ตายก็เจ็บป่วย/พิการเช่นกัน
3.อาหาร : ร่างกายที่ขาด "อาหาร" 3-5 สัปดาห์ ==> จะเกิดการเจ็บป่วย ทุกข์ทรมานจากความหิวโหย พิการ และเสียชีวิตในที่สุด

*** ร่างกายดำรงอยู่ได้ เพราะได้รับอากาศ น้ำ และอาหารในปริมาณที่เหมาะสม คือไม่มาก/ไม่น้อยเกินไป หรือ มีความสมดุลทางโภชนาการ มีการขับถ่ายของเสียที่เกิดจาก อากาศ น้ำ และอาหาร ผ่านทางการหายใจ ปัสสาวะ และอุจจาระ ไม่เกิดการหมักหมมของสารพิษ และสิ่งปฏิกูลไว้, ต้องมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบกล้ามเนื่อ ระบบประสาท และระบบการไหลเวียนของโลหิต สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ , ต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดการซ่อมแซม เสริมสร้างส่วนที่สึกหรอ

การดำรงอยู่ของจิต

จิต ก็จำเป็นต้องได้รับสารอาหาร เช่นเดียวกับร่างกายด้วยเช่นกัน อะไรคืออาหารของจิต?
จิตที่ขาดอาหาร ก็จะทุกข์ทรมาน เจ็บป่วย พิการทางจิต และนำมาซึ่งการเสียชีวิตได้ในที่สุด แต่คนทั่วไปมักจะไม่เข้าใจ และละเลยต่อการให้จิตได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ มีการขับถ่ายของเสียที่อยู่ในจิต ออกกำลังจิต และให้จิตได้มีโอกาสพักผ่อนอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน

อาหารของจิต คือ "ศาสนา"

มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องนับถือศาสนา มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ (อย่างน้อย 1 ศาสนา) ต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาที่ตนเคารพนับถือ เช่น พระพุทธเจ้า, พระเยซูคริสต์, ท่านนบี มุฮัมหมัด, ...ฯลฯ

"ผู้ที่มีกาย แต่ ไม่มีจิต" เราเรียกว่า ==> "ศพ" หรือ "คนตาย"

"ผู้ที่มีจิต แต่ ไม่มีกาย" เราเรียกว่า ==> "วิญญาณ" หรือ "ผี"


ศพ กับ ผี มาประกอบกันเข้าเป็น "คน"(กาย+จิต)
มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันโดยมี "จิตเป็นประธาน" หรืออาจจะใช้คำพูดว่า "ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว" ก็ได้

รถยนต์ สามารถขับเคลื่อนไปมาได้ก็เพราะมีคนขับ
"ร่างกาย" สามารถขับเคลื่อนไปมาได้ก็เพราะมี "จิต" เป็นผู้บัญชาการ

*** ถ้าคนขับรถยนต์เป็นคนดี มีวินัย รักษากฏจราจร ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนก็มีความปลอดภัย
*** ถ้าคนขับรถยนต์เป็นคนชั่ว ไม่มีวินัย ไม่รักษากฏจราจร เอาเปรียบ-เห็นแก่ตัว ฝ่าฝืนกฏจราจร อันตรายก็อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน

*** ถ้าจิตดี มีธรรม สำรวมระวังรักษากาย+วาจา+ใจ คนที่อาศัยอยู่รวมกันในสังคมก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
*** ถ้าจิตชั่ว ไม่มีธรรม ขาดอาหารมาหล่อเลี้ยงจิต จิตก็จะเจ็บป่วย "ขาดสติ" ไม่สามารถสำรวมระวังรักษากาย+วาจา+ใจ ทำทุกอย่างตามใจปรารถนาของตนโดยไม่รักษากฏ-กติกา-มารยาททางสังคม ไม่เกรงกลัวกฏหมาย คนอื่นที่อาศัยอยู่ด้วยในสังคมก็จะเดือดร้อน


แล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไร?ความหมายของ "การพัฒนาคุณภาพชีวิต"


"การพัฒนาคุณภาพชีวิต" หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์ชีวิต เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการ
หรือ การ "ทำความฝันให้เป็นความจริง" นั่นเอง"

แล้วจะต้องทำอย่างไร? จึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการ


"ผมมีคำตอบให้กับทุกคน และพร้อมที่จะช่วยให้ทุกคนบรรลุตามความฝันนั้น"

*** ติดต่ออาจารย์เจี๊ยบ ==> http://www.arjarnjiab.net/node/14